03-9410174 Sunday - Tusday 08:30 - 17:30

 

אביזר התרעה עבור דלת מוטרדת (דלת חרום),בזמן פתיחת דלת החרום המערכת מופעלת באופן אוטומטי בפרק הזמן שנקבע מראש.האביזר מתריע באופן קולי וויזואלית בזמן פתיחת דלת חרום (דלת בהלה).המערכת מבוססת מיקרו מחשב זעיר השולט על כל פעולות ההפעלה השונים.

במערכת ניתן להשתמש במפסק מגנטי אחד בלבד ,למערכת האזעקה ולהתקן עצמו כולל הגנת "סוף קו".במערכת קיים מנעול נטרול המאפשר השבתת ההתרעה המקומית (לא משבית את פעילות אזור האזעקה).

 

הוראות התקנה/הפעלה :

 1. יש למקם את ההתקן בקרבת הדלת.
 2. יש לוודא גישה למפתח נטרול (צד ימין).
 3. חבר את המפסק המגנטי לטרמינל 1 הדקים : RM  ו-  (-).
 4. חובה לחבר נגד "סוף קו" בערך של 2K אום (מצורף בערכה).
 5. במידה וקיימת דרישה לחבר את ההתקן למערכת אזעקה נא לחבר את "האזור" (באזעקה) להדקים C1 : ו- NC1 .
 6. יש לחבר מתח 12V להדקים : (+) ו- (-).
 7. חבר את תקע המנעול (גידים אפורים) לקונקטור התואם על המעגל.
 8. נא לסגור את המכסה השחור בעזרת 4 ברגים .
 9. כוון את הזמן הרצוי להפעלת הסירנה ,ראה טבלה להלן :
 10. הכנס את התקע של הסירנה לשקע המתאם במכסה ההתקן.
 11. חזק את המנורה בעזרת 2 ברגים לגוף ההתקן.
 12. סובב את המפתח עם כיוון השעון.
 13. פתח את הדלת ,וודא אזעקה פועלת.

טבלת זמנים :

 

DIP Switch 4 3 2 1
DIP 4 ON DIP 4 OFF זמנים (שניות)
0 0 (מיידי) OFF OFF OFF
25 5 OFF OFF ON
50 10 OFF ON OFF
75 15 OFF ON ON
2.5 דק' 30 ON OFF OFF
5 דק' 60 ON OFF ON
7.5 דק' 90 ON ON OFF
10 דק' 120 ON ON ON

 

           

 *במצב מנוטרל המגנט המשויך למערכת האזעקה פעיל.

** מגשר JP1 הנמצא בחלקו הפנימי של המעגל מאפשר :

מצב מקוצר – תפיסה קבועה של הצופר גם לאחר סגירת הדלת,הפסקת    

                       ההתרעה ע"י המפתח בלבד

            מצב מנותק– הפסקת ההתרעה ע"י סגירת הדלת.

 

שרטוט חיבורים

DIC 770

Call Now Button
×